Strona główna

Regulamin sprzedaży i

sklepu internetowego www.sweetworld.pl

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Regulamin określa:

a) zasady zawierania Umów kupna sprzedaży Towarów na stronie internetowej sklepy internetowego  sweetworld.pl,

b) zobowiązania Sprzedawcy wobec Klienta,

c) prawa i obowiązki Klienta wynikające z realizacji Umowy kupna sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.

Sweetworld.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.sweetworld.pl, prowadzony przez Sweet World Sp. z o.o z siedzibą w miejscowości Chróstnik ul. Malinowa 17, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000976459, REGON: 020776469, NIP: 6922452191.

Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym sweetworld.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym sweetworld.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest przez Sprzedającego faktura VAT bądź paragon fiskalny. Podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest wskazać czy za Towar ma być wystawiona faktura VAT czy paragon fiskalny.

Paragon fiskalny jest zawsze dołączany do zamówionego Towaru.

Faktura  VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

 

§ 2

 1. Klient ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego sweetworld.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie, dotyczące jego działań w sklepie internetowym sweetworld.pl.
 2. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

-  imię oraz nazwisko ewentualne nazwa przedsiębiorstwa,

-  adres korespondencyjny,

-  adresu e-mail,

-  nr telefonu kontaktowego.

 1. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§ 3

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - zestawienie Towarów sprzedawanych przez sklep internetowy sweetworld.pl wraz z cenami.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę kupna sprzedaży ze sklepem internetowym sweetworld.pl.

Konto- utworzony w sklepie internetowym sweetworld.pl profil Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie internetowym sweetworld.pl.

Regulamin - poniższy Regulamin Sprzedaży sklepu internetowego sweetworld.pl.,

Sprzedawca – Sweet World Sp. z o.o. z siedzibą  w miejscowości Chróstnik ul. Malinowa 17, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000976459, REGON: 020776469, NIP: 6922452191, który jest właścicielem sklepu internetowego sweetworld.pl

Umowa - Umowa kupna sprzedaży Towarów, zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego sweetworld.pl na rzecz Klienta.

Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez sklep internetowy sweetworld.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej http://www.sweetworld.pl

 1. W odniesieniu do osoby Klienta:
 1. w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności zgodnie z zasadami reprezentacji.

 

Rozdział 2. Zamówienia i zawarcie umowy
§ 3

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego sweetworld.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu internetowego sweetworld.pl, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.
 3. Zamówienia można dokonać w następujący sposób:

a) poprzez zakup Towaru za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego www.sweetworld.pl

 b) poprzez e- mail, wysłany na adres dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego sweetworld.pl : office@sweetworld.pl, megazele@megazele.pl,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu internetowego sweetworld.pl w zakładce Kontakt.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy Towaru.
 2. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Niezależnie od sposobu dokonania zamówienia,  dla Sprzedawcy jaki  Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie sklepu internetowego sweetworld.pl przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: jego cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§ 4

 1. Klient dokonujący nabycia Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego  sweetworld, po ostatecznym wyborze Towaru przeznaczonego do zakupu, zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego sweetworld.pl, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:

-  Oznaczenia i wartości zamawianego Towaru,

-  Wybranego sposobu dostawy,

-  Wybranego sposobu płatności.

§ 5

 1. Za zamówiony Towar Sprzedawca nalicza cenę według cen zawartych na stronie internetowej sklepu internetowego sweetworld.pl w momencie złożenia zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest również dokonać wyboru formy płatności:
  1. Za  pobraniem – płatność gotówka przy odbiorze,
  2. Przelew na konto bankowe,
  3. Płatność za pomocą systemu PayPal,
  4. Płatność za pomocą systemu PayU.
  5. Dokonują wyboru formy płatności w postaci „za pobraniem” Klient zobowiązany jest pokryć koszt zakupu Towaru jak i  koszt dostawy w momencie dostarczenia zamawianego Towaru Klientowi.
  6. Dokonują wyboru formy płatności w postaci „przelew na konto bankowe” Klient zobowiązany jest pokryć koszt zakupu Towaru jak i  koszt dostawy, poprzez wpłatę określonej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego: nr konta: 35 1600 1462 1883 3135 4000 0001.
  7.  W przypadku wyboru formy płatności „przelew na konto bankowe”  zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  8. Dokonują wyboru formy płatności w postaci „Płatność za pomocą systemu PayPal” Klient zobowiązany jest pokryć koszt zakupu Towaru jak i  koszt dostawy, poprzez wpłatę określonych   środków pochodzących z karty płatniczej, przelewu czy karty kredytowej za pośrednictwem PayPal,  a następnie PayPal potwierdza otrzymanie środków i wysyła komunikat Sprzedawcy.
  9. Dokonują wyboru formy płatności w postaci „Płatność za pomocą systemu PayU” Klient zobowiązany jest pokryć koszt zakupu Towaru jak i  koszt dostawy, poprzez wpłatę określonych   środków pochodzących z karty płatniczej, przelewu czy karty kredytowej za pośrednictwem PayU,  a następnie PayU potwierdza otrzymanie środków i wysyła komunikat Sprzedawcy.
  10. W przypadku wyboru formy płatności „Płatność za pomocą systemu PayU”  oraz postaci „Płatność za pomocą systemu PayPal” zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą otrzymania komunikatu ze strony odpowiedniego serwisu.

§ 6

1.   Fomularz składania zamówienia składa się z formularzy składowych, służących  do określenia:

-  Typu konta użytkownika,

-  Danych Klienta (określenie imienia/nazwiska bądź firmy)

-  Adresu Klienta,

-  Potwierdzenia adresu poczty e-mail Klienta

-  Akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól zaznaczonych gwiazdką
 2. Zaakceptowanie wszystkich danych przez Klienta oznaczanie formalnie dokonanie transakcji a zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie jako przyjęte do realizacji.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy sklepem internetowym  sweetworld.pl a Klientem.

Rozdział 3. Prawo do rezygnacji z zamówienia

§ 7

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do chwili wysłania Towaru.
 2. W celu realizacji prawa do rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę drogą telefoniczną bądź e-mailowa o skorzystaniu z ww prawa.
 3. W przypadku dokonania przedpłaty i rezygnacji, zwrot wpłaconych pieniędzy na podane konto Klienta następuje niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. Czas oczekiwania na zwrot jest uzależniony od sposobu jego realizacji.

§ 8

1. W przypadku braku zamówionego Towaru na magazynie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jej częściowej realizacji, informując jednocześnie o tym Klienta, przedstawiając do wyboru możliwe warianty:

a. przewidywana dostępność artykułu,

b. przewidywany okres oczekiwania,

c. produkt zastępczy

2. Klientowi przysługuje w sytuacji opisanej w ust.1 prawo do odstąpienia od  Umowy i zwrot uregulowanej należności, niezależnie od przedstawionych przez Sprzedawcę wariantów. 

Rozdział 4. Realizacja zamówienia

§ 9

 1. Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi niezwłocznie, przy czym termin ten może wynosić od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie zostanie ustalony inny termin.
 3. Sprzedawca ma prawo żądać od Klienta zwrot kosztów przesyłki zwrotnej w sytuacji, gdy wyśle zamówiony Towar pod adres wskazany w zamówieniu, a Klient go nie odbierze. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

§ 10

 1. W sytuacji, gdy Towar dostarczony przez kuriera ma ślady użytkowania, Klienta powinien przede wszystkim żądać od przewoźnika sporządzenia odpowiedniego protokołu.
 2. Klient w sytuacji opisanej w ust. 1 powinien skierować reklamację do przewoźnika.
 3. Niezaleznie od prawa do reklamacji kierowanej do przewoznika Towaru, Klient ma prawo do kierowania swojego roszczenia do Sprzedawcy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (Klient zdecydował i wybrał przewoźnika innego niż wskazany przez Sprzedającego jako jedna z opcji), to jest tym samym zwolniony z odpowiedzialności za tę przesyłkę.

§ 11

 1. 1.   W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym Klient jest bezzwłocznie informowany.
 2. 2.   W sytuacjach szczególnych Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient jest natychmiast informowany.

 

Rozdział 5. Gwarancja jakości Towaru

 

§ 12

 1. Sprzedawca gwarantuje, że wszystkie oferowane Towary są legalnego pochodzenia. Produkt posiada gwarancję przypisaną od danego producenta, o czym są Klient jest informowany przy odbiorze lub ewentualnie drogą e-mail.
 2. Na Towary zakupione u Sprzedawcy zapewniona jest 2 (dwu) letnia gwarancja.
 3. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176 z 2002r.)

Rozdział 6. Prawo do odstąpienia od umowy

§ 13

 1. Klient, z chwilą otrzymania zamówionego Towaru ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zamówionego towaru oraz wraz ze zwracanym towarem przesłać je na adres Sprzedawcy:

Sweet World Sp. z o.o.

Malinowa 17

59-311 Chróstnik

Polska - Poland

 1. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient, chyba że Sprzedawca zgodził się go ponieść – po uprzednim kontakcie.
 2. Klientowi odstępującemu od umowy, należy się nie tylko zwrot ceny Towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od Sprzedawcy do Klienta) – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

§ 14

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 2.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzebom,
 4. w której Towarem  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5.  w której Towarem  jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 15

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z zamówionym Towarem, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 7. Ochrona danych osobowych

§ 16

 

 1. Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z zamówieniami i promocjami sklepu.
 3. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 8. Postępowanie reklamacyjne

§ 17

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Towaru, uzależnionej od wystąpienia wady Towaru.
 2. Klient realizując prawo do reklamacji zobowiązany jest wybrać podstawę złożenia reklamacji:
 1.  gwarancję (o ile została udzielona)
 2.  rękojmię.
 1. W celu realizacji prawa do reklamacji Towaru, Klient zobowiązany jest na swój własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy:

Sweet World sp. z o.o.

Malinowa 17

59-311 Chróstnik

Polska - Poland

 1. Po wyborze prawa, na podstawie którego będzie składana reklamacja, Klient zobowiązany jest  dokładnie opisać zauważoną wadę Towaru i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi).
 2. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji drogą pisemną
 3. Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu - paragon lub faktura  bądź inny  dowód zawarcia transakcji.

§ 18

 1. Reklamację wadliwego Towaru Klient może złożyć do Sprzedawcy, w sytuacji, gdy ustalił on dobrowolnie swe zobowiązania i czas ich trwania.

§ 19

 1. Jeżeli Klient jako podstawę dochodzenia swych roszczeń wybrał rękojmię, to odpowiedzialność Sprzedawcy za wadliwy Towar trwa 2 lata od daty jego wydania.
 2. Klient ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadzie i określić swoje żądanie w ramach rękojmi w ciągu roku od jej zauważenia.
 3. W przypadku gdy Klient przekroczy roczny termin od daty wykrycia wady roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

§ 20

 1. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w zakreślonym w ust. 1 terminie, wówczas uznaje on  żądanie Klienta za uzasadnione
 3. W wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji, Sprzedawca może dokonać:  

a. naprawienia Towaru,

b. wymiany Towaru,

c. obniżenia ceny Towaru,

d. odstąpienia od umowy

4.  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

6.Niezależnie od sposobu realizacji prawa do reklamacji, Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe.

§ 21

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 § 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2016.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.