Strona główna

 Reklamacja towaru

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Sweet World K. Małodobry-Stasiak, K. Pura sp.j.,

 

Chróstnik 105

 

59-311 Chróstnik

 

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………… towar jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………..…………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

*niepotrzebne skreślić